Hitelvek

Mint újjászületett keresztények vallást teszünk az élő Istenbe vetett hitünkről. Valljuk, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lett a megváltásunkért, és a Szentlélek által nem szűnik meg munkálkodni az emberiség történelmében.

A Krisztus egyházáról…

Az EGYHÁZ, ahogy Krisztus rendelte sem nem katolikus, sem nem evangélikus, sem nem református, adventista, pünkösdi, metodista, baptista, vagy bármilyen más felekezetű. A Bibliából nem lehet kiolvasni semmilyen felekezetet sem. Ezen felül Krisztus egyháza végképp nem templom, pap, meg liturgia, vagy bármilyen földi intézményesült struktúra, ahogy azt ma az emberek tévesen gondolják, hanem lelki “intézmény”, azaz Krisztus Jézusban bemerítkezett egy-lélek közösség! Ezért nem akart például sem Luther, sem Wesley új “egyházat” létrehozni. Sőt Luther magát az “egyház” szót is “vak”  szónak nevezte, és sokkal inkább a “keresztény nép” kifejezést szerette volna használni.

Az Ecclessia, – ami annyit jelent: a kihívottak közössége – ahogy Krisztus rendelte nem más, mint a Krisztusban hívők egyetemes közössége, legyenek bármely templomban, bármely gyülekezetben, bármely városban, bárhol a világon. Ezért hívták régen khatolikosznak, azaz egyetemesnek.

Az egyház tehát Krisztus teste, az újjászületett hívek egyetemes közössége…

Kik Krisztus Egyházának tagjai?

Krisztus EGYHÁZÁNAK tagja mindenki, aki újjászületett és megtért, mindegy, hogy katolikus, evangélikus, református, vagy bármely más közösségben éli is meg hitéletét, és senki sem tagja, aki nem született újjá víztől és Lélektől (Jn 3,5) és nem tért meg, töltsön be akár papi, vagy püspöki hivatást. Hiszen nem attól lesz valaki keresztény (azaz Christianos, ami annyit tesz Krisztus követő), hogy valamely “egyház” gyerekkorában tagságába belekereszteli, vagy mert oda jár, hanem attól, hogy az Úr megszólítja őt az Igéjén keresztül, bűnös és istentelen életét a Szentlélek segítségével felismeri, megvallván bűneit a Szentlélek kegyelméből újjászületik, majd ezután régi bűnös útját elhagyja és az Úrnak tetsző életet él. (gyümölcseiről ismeritek meg)

Alapvető keresztyén hitelvekről

Megvalljuk hitünket a Szentháromság Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.

Hiszünk a megváltás titkában, ami csak Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által lehetséges.

Hiszünk Isten megváltó szeretetében, ami a Szentlélek munkája által valósul meg a hívő emberek személyes tapasztalatában és közösségi életében. Ez a közösség az egyház, amit a Szentlélek hívott létre az emberiség üdvössége érdekében.

A Jézus Krisztusban való hit által bűneink bocsánatában részesültünk, Isten megbékélt velünk és az Újszövetség népévé formál bennünket.

Magunkat Krisztus egyetemes egyháza részének tekintjük, amelyben az imádság, az igehirdetés és a szolgálat által Krisztushoz hasonlóvá válunk.

Az hívő közösségek küldetése, hogy az a hely legyen, ahol emberek Jézus Krisztus által új teremtménnyé válnak, ahol az evangéliumnak a megismerése és annak erőforrása a mindennapi élet számára feltárul, ott Isten országa már most, mint üdvözítő és megújító erő hathatósan munkálkodik.

Elismerjük és valljuk a Biblia legfőbb tekintélyét a hitbeli kérdéseket illetően. Valljuk a hívők egyetemes papságát, akik osztoznak az egyház építésének és a világ felé való missziós szolgálatának felelősségében.

Más keresztyénekkel együtt valljuk, hogy Krisztus Jézusban alapvetően egyetlen egyház létezik.

A Bibliában egyetlen alapgondolat sem szerepel olyan rendszeresen, mint a keresztyén tanítás és életgyakorlat közötti kapcsolat. Mi Krisztust követő keresztények ragaszkodunk ahhoz, hogy az evangéliumi hit az evangéliumi életgyakorlatban is kirajzolódjon.

“Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?”

Lk 6,46

Helyszín H-9200 Mosonmagyaróvár, Zrínyi Miklós u. 18. Telefon +36 70 866 5220 Email cím movarikereszteny@gmail.com Óra Bibliaóra: minden szerdán 18.00-tól | Istentisztelet minden vasárnap 16.00-tól | Úrvacsorai Istentisztelet: minden hónap első vasárnapján 16.00-tól (nyári időben 17.00-től)
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close