“A szerelem valóság, Isten csak mese…”

Épp Pesten jártam, amikor belefutottam a Budapest Pride nevű felvonulásba. Szomorú látvány ez, és igen torz és beteg üzenet. Sérült, s a bűn rabságában szenvedő emberek segélykiáltása…szánalommal gondolok rájuk.

Régóta látható folyamat, hogy a nemek kiesnek a szerepeikből, nemrég egy idevágó cikket is körbeküldtem, mely a “Hová lettek a férfiak” címmel jelent meg. A cikk szerzője, Philip Zimbardo azt írja, hogy egy igen összetett társadalmi problémával állunk szemben, és számos oka van, hogy a férfiak nem férfiak: oka ennek a nők leuralási attitűdje, (a nő irányít és nem segítő társ) az emancipációs mozgalmak, a családok szétesése miatti férfi és apa-szerep/minta hiánya, oka a mindent elöntő pornográfia, a gyermek fejlődésében fontos tanítói (óvónő, tanárnő) szerepek és hivatalok elnőiesedése…stb. (érdemes a cikket elolvasni)

Most mégsem a jelenség társadalom-etikai kérdésével akarok foglalkozni első sorban, hanem az egyházakban és a gyülekezetekben is terjedő liberális felfogással, amely egyre inkább nem Isten igéje szerint gondolkodva foglal állást e témában, és nem bűnnek nevezi, hanem átvéve a meleg társadalom állásfoglalását betegségnek, sőt lassan (a Gender őrületet is figyelembe véve) alapjognak kiáltják ki a homoszexualitást.

Odáig elment a homoszexuális lobbi és – szégyenre mondom- az európai unió politikai vezetése, hogy elfogadták azt a törvényt, hogy ha valaki bűnnek meri nevezni a homoszexualitást, az “homofób” meg kirekesztő és bűncselekményt követ el.

(“Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság és a világosság sötétség;” (Ézs 5,20)

Hát nem az lenne a normális, ha valaki ilyen állapotba kerül, az meghúzódjon, csendben maradjon, és imádkozzon szabadulásért? Nem. Ordítanak, követelőznek, alapjogokat követelnek, házasodni meg gyereket örökbe fogadni akarnak,hogy még betegebb generációk nőjenek fel, s ahogy látjuk, a teljesen hitehagyott amerikai és európai társadalmat és elitet, ehhez örömmel asszisztálnak is.

Kíváncsi vagyok, hogy Istent hogy fogják bíróság elé állítani, mert előbb-utóbb eljön az idő, amikor már nem burkoltan, hanem nyíltan fogják kimondani, hogy Isten homofób, meg kirekesztő. (most még csak ott tartanak, hogy Isten mese…) A Biblia ugyanis, amely Isten szent és ihletett igéje mind az Ó, mind az Újszövetségben világosan bűnnek és lázadásnak, elitélendő magatartásnak nevezi a homoszexualitást:

Ószövetség:

Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.” 3 Mózes 20,13

Genezis 19,1-29 fejezetben olvasunk a romlott Sodomáról, ahol Lót lakott. Sodoma férfiai ugyanúgy tobzódtak a bűnben és férfiak férfiakkal fajtalankodtak, ezért Isten elpusztította a várost. (lásd Gen 19,4-8)

Újszövetség:

ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.” Róma 1,27

Vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában. /1Kor 6,9-10

És mit mondanak erre az egyházak?

Szégyenszemre a protestáns egyházak a legnagyobb tévelygők ebben, s a katolikus még úgy-ahogy tartja magát.

Ott még kitartanak a mellett az igei igazság mellett, hogy a házasság az egy férfi és egy nő monogám szövetsége, és nem adnak össze és nem asszisztálnak a homoszexualitás terjengő őrületéhez. Ezzel szemben számos protestáns egyházban már nem is az a kérdés, hogy a leszbikus lelkésznő szolgálhat-e, hanem hogy élhet-e a parókián együtt a barátnőjével. Igen tessék nyugodtan szörnyülködni.

Nem is beszélve arról a hivatalos egyházi áramlatról, amely örömmel asszisztál és áld meg homoszexuális házasságokat. Nemrég Németországban (a reformáció hazájában) elbocsátottak egy evangélikus lelkészt, mert nem adott össze egy homoszexuális párt. Ittzés István bácsi (nyug. ev. lelkész), egy igehirdetésében igen találóan fogalmazott: neki személyesen egy liberális ev. lelkész mondta: -“én nem vagyok kirekesztő, én megáldom a homoszexuális házasságokat is.” Erre Ittzés István bácsi csak ennyit mondott neki: – “nem gondolod, hogy amit Isten átok alá helyezett, azt te hiába áldod meg?”

A hívő népnek tehát állást kell foglalnia, és ez az álláspont nem lehet más, mint az Ige álláspontja, amely a homoszexualitást förtelemnek, fajtalankodásnak és bűnnek nevezi. És mit jelent mindez? Azt, hogy a keresztény népnek úgy kell viszonyulnia a homoszexuálisokhoz, mint minden bűnben élő más emberhez: hirdetni kell nekik a megtérést és a szabadítást egyedül hit által, egyedül Jézus Krisztus által. Nem különbözik a homoszexualitás bűne az alkoholizmus, a drogfüggőség, a dohányzás, a paráznaság, a lopás vagy bármely más rabság bűnétől. Őket sem rekeszti ki a keresztény nép, hanem bűnbánatra és megtérésre hívja. Ez a dolgunk a meleg társadalommal is, és nem az, hogy elaltassuk magunkat és őket az olyan hamis teológiával, hogy “ne ítéljük el őket, fogadjuk el őket olyannak amilyenek.” Ez tévtanítás és nem az Úrtól van! Mert pontosan tudjuk, hogy Isten nem úgy szeret, ahogy vagy, hanem mert szeret, nem hagy úgy ahogy vagy.

Ha a keresztény nép nem mondja bűnnek a bűnt, akkor azzal igazolja a bűnöst és azt üzeni vele: nem baj, jó vagy úgy, ahogy vagy! Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy “férfiakkal paráználkodó férfiak, …nem részesülnek Isten országában.” 1Kor 6,9.

És ezzel bűnrészessé válik a keresztény nép, mert kárhozatra altatja a bűnöst. Óriási tehát a felelősség, józannak kell tehát maradnunk!

Most vissza szeretnék térni ahhoz, hogy a politikai elit örömmel asszisztál a meleg lobbinak.

Felmerül a kérdés, hogy miért? Milyen érdeke fűződik a világ vezető politikusainak ehhez? És ki áll emögött?

Lássuk be: a robotizáció és a technológia korában a gazdaságnak már nincs szüksége erős férfiakra, és a férfierőre. A gazdaság hajtómotorja a technológia és a szolgáltatás, nem a termelés és a kétkezi munkaerő. Sőt, az erősebbik nem kockázat és veszélyforrás.

Világos, hogy a politika már rég nem a népakarat megtestesítője. Nem az kerül hatalomra, akinek a legjobb társadalmi programja van, hanem akiről a média el tudja hitetni az emberekkel, hogy ő a jó döntés. És ez elsősorban meg másodsorban is pénz kérdése. A politika tehát kiszolgáló. A megrendelő a gazdasági hatalmat kézben tartó elit.

Ne is legyen kétely senkiben, hanem legyünk teljesen biztosak benne, hogy ezek mögött  a Diabolosz, a Sátán tombolása áll, és a támadás az ilyen homofób törvényekkel a keresztények ellen és Isten elleni egyértelmű támadás. Tudunk már konkrét esetről, hogy börtönre ítéltek lelkészt Amerikában, mert megtagadta homoszexuális pár összeadását.

“az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak; és olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben.” 1 Tim 4,1-2

“Esznek majd, de meg nem elégesznek; fajtalankodnak, de nem szaporodnak, mert megszüntek az Úrra vigyázni.” Hós 4,10

Azt ugye tudjuk, hogy a Média a világsajtó nem független, mert függ a kenyéradójától. Nem gyanús senkinek hogy – bár a homoszexualitásban egyes statisztikák szerint a társadalom csupán 2%-a érintett, s mint ilyen igazából marginális kérdés – milyen hatalmas médiavisszhangja van a homoszexualitásnak meg az LMBT híreknek? Szinte a csapból is ez folyik. NEM GYANÚS?

S jobban belegondolva azt hiszem hogy lassan összeáll a kép: tudatos hadműveletről van itt szó, amelynek célja a családok, az erkölcs az Isten által teremtett rend szétverése és a férfiak elférfiatlanítása. Ha egy férfi férfi, akkor ugyanis határozott, és akkor van véleménye és tud önszerveződni, meg protestálni a mindent leuraló és mindent szolgasorsba döntő hatalmi elit ellen.

Mivel a gazdasági elit célja a globális világuralom megszerzése, ehhez úgy látszik eszköz és cél az emberi rend teljes szétzilálása. A homoszexuális, elnőiesedő férfi társadalom irányítható és kielégíthető…online kielégíthető. És ha nincs erős, meg jellemes férfi, akkor lázadás, meg forradalom sem lesz, mint a birkákat lehet őket terelgetni, és ha szépen megadjuk neki az online pornót, meg a sok online játékot, amiben győzhet, akkor szépen csendben marad. Zabál meg fogyaszt, nem lázad, elvan, így szépen űzheti a démoni hatalom a társadalom teljes leigázását és kizsákmányolását.

A második cél úgy látom a keresztény társadalom szétverése. Miért? Azért mert az élő hitű ember józan és szilárd. Nem manipulálható, nem leigázható és hallatja a hangját. Isten Lelkével bűngyűlölő és rá fog mutatni a bűnre, a bűnt bűnnek fogja nevezni és a rosszat rossznak. Nem nehéz belátni, hogy ez is egy kockázati tényező, ez is egy leküzdendő ellenség a világot sarkából kiforgatni kívánó hatalomnak. Azt hiszem erre megy ki az egész.

S hogy jó munkát végez-e a Sátán? Tessék megnézni a mai protestáns egyházakat, gyülekezeteket, lelkészi kart meg a teológiákat, és tessék dönteni. Akinek van szeme a látáshoz, az lát!

Hitetlen vasárnapi kultúrkeresztény gyülekezetek, megtéretlen lelkészek, sörfesztiválozó evangélikusok, politizáló reformátusok, elvált lelkészek, alkoholizmus, hogy csak a legszembetűnőbb jelenségeket soroljam. Lassan nagyítóval kell keresni élő hitű gyülekezeteket, akik egyre inkább kis házicsoportokban találhatók meg, mintsem a templomokban.

S sajnos attól tartok, eljön még az idő, amikor minden igazságot igazságnak mondó keresztényt üldözni, és perbe fogni fognak…Isten igéjéért.

De hát Isten megmondta előre… és azt is, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Emeljétek fel a hangotokat ti, akik még férfiak vagytok. Szóljatok és ne hallgassatok keresztények! A homoszexualitás bűn! Amiből meg lehet térni!

És ne engedjétek keresztények beengedni a liberális teológiát meg az univerzális kegyelemtant (Isten szeret, és mindenkinek megbocsát, meg mindenkit üdvözít…) az egyházakba, hanem mint őrállók őrizzétek a keresztény tisztaságot, és maradjatok meg az Ige világosságánál!

“Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg!” Ézs 51,7