Mit tegyünk a haldokló de hitetlen ember ágyánál???

“Mozsó barát”, szeretett tuzséri testvérünk írt egy levelet, s benne egy kérdést: “tud az ember olyan helyzetbe kerülni, hogy egy másik ember lelkét az  utolsó földi pillanataiban kellene megmenteni. Ehhez kérném segítségedet. Mit hogyan kell tennem?” 

Igen, a kérdés jogos: van-e dolgunk egy olyan ember halálos ágyánál, aki az egész életét istentagadásban és nyilvánvaló hitetlenségben élte le? Nézzük…

Ittzés István bácsi (lelki atyám, evangélikus lelkész) egyszer egy prédikációjában mondta el a következő történetet (nem szó szerint idézem, hanem a lényeget adom vissza):

Egyszer megjelent István bácsinál egy család a parókián, hogy az idős anyuka haldoklik a kórházban és menjen el hozzá és adja fel neki az utolsó kenetet. (A család és benne a néni nem volt templombajáró sem) István bácsi felháborodott a szívében és mondta a családnak: – “Nincs utolsó kenet, ez hamis tanítás, és különben is, a mennyek országába nem a halálkor, hanem az életben lehet bemenni, hit által! Járt gyülekezetbe a néni? Hívő életet élt?”– kérdezte. Mondták: – “Nem.”“Milyen állapotban van?”Azt mondták: – “Már nincs magánál, kómában fekszik.”“Akkor meg minek menjek be? Hinni nem hitt, életében Istent nem kereste, most már haldoklik, nincs is magánál, nem megyek be. A néni elkárhozott és kész!”– ezzel István bácsi elbocsátotta a családtagokat. Nagyjából így hangzott el a beszélgetés a “kultúrkeresztény” család és az élő hitű lelkész között.

Aztán István bácsi így folytatta:

“És ahogy kimentek, Isten elkezdett a lelkemre beszélni. –“Menj be a kórházba és mond el neki az evangéliumot!” – “De Uram!– kezdtem vitatkozni az Úrral – Hiszen már hallani sem hall, kómában fekszik…!”– “Menj el, és mond el neki az Evangéliumot!”– hangzott Isten utasítása újra.

István bácsi felhívta a családot, és közölte, hogy mégis bemegy, mondják meg hol fekszik a néni. A család bekísérte, majd amikor odaállt az ágy mellé, a család kiment és becsukta a kórterem ajtaját. István bácsi ott állt egyedül az eszméletlen idős asszonnyal, s még mindig hitetlenkedve feszengett az ágy mellett, amikor Isten lélekben újra szólt neki:

– “Olvasd fel az evangéliumot!”

“Igen Uram, értettem.”– és István bácsi elkezdte felolvasni az evangéliumot az asszonynak. Amikor a végére ért, és felnézett látta, hogy az asszonynak patakokban folytak a könnyei.

Utólag hallotta aztán, hogy az ember fizikai életében állítólag a hallás az, ami a legútoljára megszűnik, mielőtt leállna a teljes életfolyam.  István bácsi így fejezte be a történetet: “Akkor értettem meg, hogy Istennek minden lehetséges” 

————————————————————————–

Eddig az igen elgondolkodtató történet. Azt biztosan leszögezhetjük, hogy a mostani idők, amelyeket élünk, kegyelmi idők. Jézus azt mondja: “nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanemhogy megmentsem”(Jn 12,47). És tudjuk, hogy Jézus nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, és azt is, hogy mindent megtett már, (keresztfán) és ma is mindent meg akar tenni (Lélek által vezetett szolgákon keresztül), hogy embereket az üdvösségre vezesse. Hogy ez az asszony megtért-e valóban, s ez a megtérése valódi és szívbeli volt-e? Nem tudjuk. Innentől elérkeztünk a mi gondolkodásunk és okoskodásunk határához.

El kellett mondani a néninek az Evangéliumot? IGEN! Határozottan! Üdvözült? Nincs hatalmunkban erre mondani semmit. Az Úré az ítélet.  Jézus mondja:“Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ‘Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!” Lk 17,10

Úgyhogy igen, jó dolog, ha fel vagyunk készülve ilyen esetekre, és tudjuk, hogy mit tegyünk, ha az Úr méltónak talál bennünket arra, hogy eszközül használjon minket egy haldokló ágyánál. Mozsó kérdezte, de sokunknak lehet hasznos a válasz, így az alábbiakban leírom nektek, én mit tennék:

Felolvasnám neki a következő igéket:

Hallgasd meg Isten beszédét!

“Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Jn 3,13-18

“Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Jn 3,35-36

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.” Jn 14,1-11

Majd ezek után feltenném neki a következő kérdéseket:

Jézus mondja: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; aki él és hisz énbennem az nem hal meg soha!” (Jn 11,25)

Testvérem, az élő Úr Jézus Krisztusra kérlek: fogadd be szívedbe Őt és lelked békességre talál!

Ezek után kérdezlek és kérlek válaszolj a szívedben! (ha magánál van a beteg, kérd meg hogy hangosan válaszoljon! Ha nem, akkor is mond neki, hogy szívében mondja ki a válaszokat!)

  • Vallod-e magad bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
  • Bánod-e igazán bűneidet melyeket elkövettél életed során, legfőképpen pedig azt, hogy Jézust kizárva az életedből hitetlenül és önmagadnak szabva törvényt élted le az életedet?
  • Kész vagy-e megbocsátani mindazoknak, akik vétkeztek ellened és akiket még haraggal hordozol a szívedben?
  • Hiszed-e hogy Isten elküdte az ő egyszülött fiát az Úr Jézus Krisztust, aki azért jött, hogy a bűnösöket megmentse?
  • Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus azért szenvedett és halt meg a kereszten, hogy a te bűneidért is váltságot szerezzen?
  • Hiszed-e hogy Isten Krisztusban megbocsát a bűneit őszintén bánó és megtérő bűnösnek?
  • Legyen neked a te hited szerint!

Most pedig imádkozzunk!

“Mennyei Atyám! Itt állok bűneit bánó testvéremmel a te színed előtt. Közel az igazság órája, ments meg minket a hazugságtól és a képmutatástól! Uram te ismered szívünk minden gondolatát, és te tudod, hogy ez a bűnvallás, amit testvérem tett; szívbeli volt-e vagy sem. Kérlek irgalmas Atyám, légy könyörületes: előtted nem állhat meg egyetlen ember sem, egyedül kegyelmedben bízunk! Kérlek téged fogadd kegyelmedbe ezt a gyermekedet, bocsásd meg neki minden bűnét és tévelygését, és fogadd be őt örök hajlékodba az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.

Ezek után mosolyogva fogd meg a kezét és örvendj vele együtt. Ha minden szívből zajlott le, a beteg arcán örömkönnyek lesznek és lelkén békesség fog uralkodni. A többi már nem a mi dolgunk!

Legyetek Atyátok áldott fiai!