Hisznek Istenben…bűnbánat nélkül

Igen sok ember – sőt azt kell mondjam, a többség – nem érti és fogalma sincs mi az, hogy élő hit, mi az hogy újjászületett ember. Ha ma bemész egy katolikus, református, evangélikus templomba és feltennéd a kérdést az ott lévő embereknek: “maguk hisznek Istenben?” Garantálom, hogy tízből-tíz, százból-száz mondaná: HISZÜNK!

Hiszünk, mondják, miközben Jézus és az ige fényében és valóságában semmilyen élő hitük nincsen, mert nincs élő kapcsolatuk az élő Istennel. Hitük üres vallásosság, templombajárás, és szertartásos ájtatatosság. Hisznek az egy Istenben, de nem hisznek az egy Istennek… és ez óriási különbség…

“Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.” Jak 2,19

Nem csodálkozom azon a kiüresedett vallásosságon, ami a történelmi keresztény felekezetekben, és sajnos mára az őket másoló, a hamis ökumené zászlaja alatt utánuk loholó kis evangélimi egyházakban is tapintható. Jézus maga mondta: “…amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)

Az emberek eljutnak a vallásig, az intézményesült egyházig, a templomba meg imaházba járásig, de nem jutnak el az újászületésig, a Szentlélekkel való élő közösségig, nem jutnak el bűneik meglátásáig, nem jutnak el Jézusig.

Ha az ilyeneket megkérdezed: – maga meg van térve? Rendszerint ilyen válaszokat fogsz kapni: – meg vagyok keresztelve, meg bérmálkoztam is, meg jártam hittanra….meg járok templomba…(sicc)…és máris tudhatod: semmi köze nincs az élő hithez, az újjászületéshez.

Az a döbbenetes, hogy az ilyen emberek egy hatalmas egyházi és papi becsapás áldozatai. Ehiszik az egyházuknak, meg a papoknak, hogy szívbeli bűnvallás, igaz megtérés, és újjászületés nélkül is, kegyes vallásos élettel bejutnak a mennybe, és rendben van az életük, no meg az örök életük.  Ezzel szöges ellentétben állnak Jézus szavai, amit pont egy “jó vallásos embernek” mond:

“…Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” Jn 3,3-5

Azt mondják hiszenek Jézusban, én meg azt mondom, hogy ha hinnének Jézusban, akkor hinnének Jézusnak! Mert Jézus maga mondja, hogy újonnan kell születnetek! Amit még olyan sokszor elmond máshol, hogy:

“Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Ez az, amit Boenhoeffer mártír teológus úgy fogalmaz meg, hogy “a hívő ember engedelmes, és csak az engedelmes ember a hívő”!

Az a baj, hogy a vallásos embereknek sosem prédikáltak a bűneikről, sosem szembesítették őket, hogy elvál(n)tak, paráználkod(n)tak, lop(n)tak, csal(n)tak, hazud(n)tak, haragud(n)tak, hogy életükben minden fontos kérdésben maguk döntötték el, mi a rossz és mi a jó, s ezáltal maguk maguknak szabtak törvényt, hogy nem olvasta, és nem is olvassa rendszeresen a Bibliát, nincs imaélete, nincs személyes kapcsolata Istennel.

És ha csak egy kicsit is ismernék a Szentírást, akkor rájönnének, hogy pontosan ez volt az ok, (nem hittek Istennek) ami miatt az első emberpárt Isten kivágta a paradicsomból. Isten megmondta nekik előre:

“A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” (Gen 2,16-17)

Elhitték amit Isten mondott? Nem. Valaki másnak hittek…ettek a jó és a rossz tudásának a fájáról…és kérdem én: meghaltak? Igen. Meghal ma is, azóta is minden ember? Igen. Miért? Mert nem hitték el Istennek, hogy amit mond az igaz! (Ez az Ádámi bűn)

És kérdem én: ma az emberek elhiszik, tényleg elhiszik, hogy a Biblia igaz? Hogy abban minden szó, minden betű Isten igaz szava? Nem, nem hiszik el. A vallásosok sem hiszik el, a templomba járók, sőt igen sok pap sem hiszi el (liberális teológia). Mert ha elhinnék, akkor úgy is élnének. Akkor ezt tanítanák a népnek, akkor komolyan intenék őket bűneik miatt, és maguk is mindezt komolyan vennék és hatással lenne az életükre.

Sokan mondják nekem a különböző bibliaórákon vallásos emberek:

“Ha úgy élne mindenki, ahogyan a bibliában le van írva, akkor ez a földi élet maga lenne a mennyország!”

Igazuk van. Tényleg az lenne. És hogy mennyire nem így élnek, azt jól mutatják a bűnözési és abortusz statisztikák, a válások, a kidobott és elhagyott gyerekek száma, a háborúk, a gyilkosságok, intézményesült vallási, politikai és gazdasági hazugságok, hetente napvilágra kerülő egyházi személyek bűnei….

S az a legdöbbenetesebb, (és egyben a legtragikusabb) hogy a legtöbb ilyen vallásos ember magát jó embernek tartja. Sokan odáig is merészkednek, hogy kimondják és maguk is elhiszik: nekik nincs bűnük! (és ez megint a legjobb bizonyítéka annak, hogy teljességgel hitetlenek, ami Isten szemében a legnagyobb bűn!!)

Sosem szembesítették őket, hogy épp a fentiek a legnagyobb bizonyítékai annak, hogy nincs élő hitük, hiszen szájukkal mondják “legyen meg a te akaratod..” de a templomból, imaházból kijövet eszük ágában sincs életüket, döntéseiket Isten akaratához, igéjéhez igazítani. Sőt, igazából nem is tudják, hogy mi Isten akarata, mert egyszer sem olvasták el a Szentírást, amelyből ez megtudató lenne. (Népegyházi körökben igen ritka, hogy lenne rendszeres bibliaóra, és evangéliumi gyülekezetekben is azt látjuk, hogy egészen más létszám az, akik ott vannak vasárnap a padsorokban, meg megint más létszám, akik ott vannak az imaórákon és a bibliaórákon. Régóta mondom: egy gyülekezet nem akkora, ahányan vasárnap vannak a templomban, hanem épp akkora, ahányak ott vannak a biblia, meg imaórákon)

Be akarnak menni a mennyek országába, de a mennyek országának törvényét sem megismerni, sem megtartani nem akarják….

Kérdem én: lehetek-e, vagy maradhatok-e egy cég dolgozója (vállalati állampolgára), ha a cég belső szabályait, törvényeit folyamatosan megszegem?

Ha idegen ország állampolgára akarok lenni, elvárja-e tőlem a befogadó állam, hogy megismerjem, és megtartsam az ország törvényeit? Nagyon is. Állampolgársági tanfolyamra kell járnom, meg kell ismernek az ország történelmét, törvényeit, nyelvét, és a végén a köztársasági elnök jelenlétében ünnepélyes fogalamat (esküt) is kell tennem, hogy ezeket a törvényeket tiszteletben tartom és megtartom. Így van? Bizony így.

És hadd kérdezzem meg: mit tesz velem a kanadai állam, ha bár megesküldtem (Uram, Uramoztam…) hogy megtartom a törvényeket, de aztán folyamatosan megszegem azokat? Igen, jól mondod: elitélnek és ki fognak utasítani!

Milyen jól tudjuk ezt egy földi relációban. És ha ez így van a földi országokkal, akkor miből gondoljuk, hogy a mennyei királyságba bejuthatunk és mennyei állampolgárságot szerezhetünk anélkül, hogy megismernénk az isteni törvényeket (Biblia) és megtartanánk azokat (szent élet)?

Az egész Szentírás – az első laptól az utolsóig – arról beszél, hogy Isten előtt nem az az élő hit, hogy valaki hisz Istenben, hanem az, hogy valaki hisz Istennek! Ami annyit jelent: elhiszi és magára, életére nézve kötelező érvénnyel elfogadja Isten parancsolatait, beszédét, vezetését, irányítását. Úgy él, ahogy Isten azt parancsolja. (Ezért mondja Jézus, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azaz ne azt nézzétek, hogy mit mond valaki, hanem azt, hogy hogyan él…mik az életének, döntéseinek a gyümölcsei)

Mózes első könyvében olvassuk Ábrám ősatya elhívását, amivel elindul az egész ekklézsia-történet: Isten megszólítja Ábrámot és azt mondja neki: menj el földedről, hagyj hátra mindent: rokonokat, gazdagságot, földedet….és nagy néppé teszlek, megáldalak és általad (értsd: magod által) nyer majd áldást a föld minden nemzettsége. (Gen 12,1-3)

Miért pont Ábrám? Miért pont ezt az embert választja ki Isten az ő üdvtervében? Miért nem valaki mást? A válasz egyszerű: mert Isten tudta, látta előre, hogy Ábrám engedelmes lesz. Hisz neki, mert elhiszi azt, amit Ő mond és megígér. Honnan tudjuk? A 4. vers válaszol erre:

“Abrám elment, ahogyan azt az ÚR mondta neki” (Gen 12,4)

Vagy miért pont Noét választja ki Isten, hogy vele újraindítsa az emberiség történetét?

“Csinálj magadnak bárkát Nóé, mert nagy özönvíz jön. Mindenki el fog pusztulni, az összes ember és az összes állat. Csak te és a családod marad életben, és az, amit a bárkába majd beviszel.” – mondja Isten Noénak (Gen 6,9-21)

A válasz ugyanaz, mint Ábrámnál: azért ő, mert Noé hitt Istennek.

“Nóé így is tett: mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.” (Gen 6,22)

Te mindenben úgy jársz el, ahogy Isten parancsolja neked?

Értsétek meg mind vallásos emberek: a vallás nem üdvözít! A jó emberség nem üdvözít! A templombajárásod, a keresztséged, a bérmálásod, sőt a kitartó “miatyánkozásod” sem juttat be téged a mennybe, ha nem születsz újjá Lélek által!

Érted és neked könyörgök vallásos és még újjá nem született ember: ne csapd meg magad, ne higyj és ne bízz emberekben, hanem higgy és bízz egyedül Istenben és Istennek!

Tarts önvizsgálatot és ismerd be, hogy egy csomó tetted és döntésed árulkodik a hitetlenségedről! Hogy vallásos vagy, de még sincs békességed! Hogy ugyan azt mondod hiszel istenben, de ha bajba kerülsz nem hozzá fohászkodsz segítségért és nem benne bízol, hanem futkosol és intézkedsz magad és emberekbe, magadba, kapcsolataidba, tudásodba, hatalmadba, pénzedbe, ügyességedbe veted a bizalmadat!

“Átkozott az, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve!” (Jer 17,5)

Hogy ott vagy a templomban, meg még imádkozol is, de életedben ugyanúgy jelen vannak a gonosz gondolatok, az irigység, a megfelelni vágyás, a harácsolás, a pénz és gazdagság szeretete, a hazugságok, a harag, a testiség, a kivagyiság, a képmutatás, a bálványimádás, a birtoklás, a leuralás, a szeretetlenség…

Azt hiszed Isten jelenlétében nem lehet hitetlennek lenni? Hát akkor csak nézd meg Péter életét, és mindazt a hihetetlen vallásos bukdácsolást, amit Jézus mellett művel!

“Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is!” (Lk 22,33)- fogadkozik az utolsó vacsorán…sőt amikor Jézus bejelenti nekik, hogy egy közülük elárulja őt, és hogy mind meg fognak botránkozni, Péter így esküdözik:  “Ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá: Bizony mondom neked: te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta: Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. “ (Mt 26,33-35)

Jézus nem véletlenül mondja Péternek: “Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, 32de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lk 22,31-32)

Igen jól látod. Péter még nincs megtérve. Ott van Jézus mellett három éve, követi mindenhova, elhagyja a halászhálót, engedelmes…de Jézus a Lélek által belelát a szívébe és látja: mindez csak a felszín! A mélyben még nincs valódi hit, nincs valódi újjászületés.

Hát ilyen Péter hite, és ilyen a vallásos ember hite is. Fogadkozik a templomban, szép imákat mormol, de amikor eljön a tettek ideje, …megtagadja az Urat és a hitét! Csak jönne egy nagy üldözés Magyarországon, amikor színvallásra kényszerítené az Úr az “övéit”, hamar kiderülne hányan maradnának a gyülekezetekben. (pont annyian, akik eddig is bent voltak: az a pár újjászületett.)

Értsétek meg mind bűnösök. Nem tudsz megtérni, amig jó embernek tartod magad! Nem tudsz megtérni, amíg meg nem látod lelked legmélyebb sötétjét, hogy te is csak Péter vagy, hogy a te vallásosságod is csak egy Péteri önbecsapás!

Nincs élő hitre jutás keserves bűnbánat nélkül!

Nézd meg hol tér meg Péter! A tagadás után! Ott szembesül a kakaskukorékoláskor, hogy ki is ő valójában és hogy mennyit ért az ő buzgó vallásossága. Sokan azt gondolják, hogy Jézust egy tanítvány, Júdás árulja el. Nem így van. Nem sokban különbözik Péter árulása Júdáséhoz.

Péter akkor tér meg, amikor Jézus az árulása után az Úr rátekintett:

“Péter azonban ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt.” Lk 22,60-62

El tudom képzelni ezt a hátratekintést! Ott áll Jézus, akit már ütnek és vernek, aki tudja mi vár rá, megy értünk, megy önként a kínhalálba és visszafordulva rátekint Péterre. Belenéz a szemébe és ez a nézés beszél: “Látod Péter? Látod ki vagy és hova jutsz nélkülem?” Péter, elég volt az önbecsapásból, elég a fogadkozásból, a hazudozásból. Újá kell születned, levetkőzvén a bűnös természetedet. De ez nem megy addíg, amig magadat felmagasztalod. Te minden tanítványnál jobbnak tartottad magadat és most lásd meg hová juttatott téged a te vallásosságod! Térj meg Péter!

És Pétert szíven találja ez a tekintet, és könnyeivel újra megkeresztelkedik. Belátta, mert meglátta lelke sötétjét, bűne mélységét!

Te testvérem sírtál-e már így önmagad felett? Te már megtértél-e Péteri vallásosságod sötétségéből? Hagytad-e már és engedtél-e már a Szentléleknek, hogy beszéljen veled a bűneidről? Ádám és Éva nem kért bocsánatot Istentől a bűne miatt – te kértél-e már?

Vagy maradsz továbbra is jó ember, és maradsz továbbra is a húsvéti meg a karácsonyi Jézuska, meg a szép szokások, a hagyományok vallása mellett, a “járok gyülekezetbe” vallásosságnál, ami semmilyen hatással nincs az életedre?!

Megteheted. De akkor tudd meg: a hitetőnek hiszel és nem Istennek, és még mindíg Ádám bűnében vagy! Hiszel Istenben, de nem hiszel Istennek!

– – – – – – – –

“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (Jn 14,15) …és nem térsz el attól sem jobbra, sem balra (Józs 1,7)

 


Egy hozzászólás a(z) “Hisznek Istenben…bűnbánat nélkül” bejegyzéshez

  1. Én most az Efezusi levél alapján,szellemi dimenzióban közelítek a témához. Mert nem emberek ellen van harcunk,hanem fejedelemségek,hataimasságok,ez élet sötétségének világbirói ellen,gonosz szellemi erők ellen,amelyek a felettünk lévő levegőégben a magasságban vannak.Amelyek leúralják,fogságban, megkötözöttségben tartják az emberi természetet. Vessétek le a régi emberi természetet,újítsátok meg a gondolkozásotokat,és öltsétek az Új embert,akit Isten úgy teremtett,hogy Őhozzá hasonlítson,és igazságban szentségben éljen. Sok ember nem társítja a démonizált ember képét,a gyülekezetek helyszínével.Az ördög szórja szét ezeket a gyülekezetekbe,hogy szellemi betegséget terjesszen.Sajnos azt kell mondani,hogy ezek a démonok egyre inkább vallásos környezetben érzik jól magukat.Mindig szeretetet kell tanúsítanunk a bünösök,ahogy Jézus tette,de le kell leplezni,és el kell űzni a diabólikus erőket.Ha egy személy ragaszkodik belsejében a gonosz szellemhez,akkor ne érezze magát otthonosan a gyülekezetbe.Ha démon van jelen vkiben,akkor zavaró, nyugtalanító hatást kelt.Isten főleg a gyülekezet vezetőt használva vagy megszabadítja,vagy eltávolítja az ílyen embereket!Ha valóban Krisztusban vagyunk,szellemben járunk,nem leszünk közömbösek az ílyen jelenséggel szemben.Ezt meg kell zabolázni,mert különben eszkalálódik!!Jézus azt mondta,hogy Ő szól hozzád,képessé tesz hogy halld meg az Ő hangját.Csak oda kell szentelni az akaratunkat,a fülünket az Ő hangjára,rá kell hangolódnunk.Ismerd fel az Ő hangját,ehhez persze, tréningbe kell lenni az Isten beszédével,a Bibliával,és akkor a Szent Lélek navigálni fog a krisztusi úton.És akkor nem hallgatunk,olyan megtévesztésekre,amik nem isteni forrásból származnak!! Üdv Imre!

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s